ు ువంటి , ు ​. ుగజేస్తు . ు ుకొచ్చేందుకు, ు ులోకి ుకొచ్చేందుకు ు ుండా ున్నారు। ు ుబాటులోకి ు.

ుు ుులోకి . ు ున్నాయన్న ుమానాలు .. ు ుతున్నది. ుబాటుబాట ుందని . ు ు ుు ుున్నాయి.

​ వ్యాక్సిన్ు ుగున్నట్టు . ు ుబాటులోకి ుందని ు ుతు. వైరస్ ుంది. ుతం ుబాటులో . ు ుకోలేకపోతు. ుగుతోంది. ​ఫర్డ్ .. , ు ుచేస్తు.

18 ుండి 65 ు 13 ున్నారు. ు. ుగు ు ున్నారు. .. 2022లో

पिछला लेख..నీ ుగుజాడల్లోనే..!

Today News is హెచ్​ఐవీకి వ్యాక్సిన్​? | teluguglobal.in i Hop You Like Our Posts So Please Share This Post.Post a Comment

close