ు . ురోజుకు ులు ుతుండడంతో,
ు ుచుకోవచ్చని ుత్వం . ు,
ు . ు. 50శాతం ుపెన్సీ ుంది.

ు ు ు ుత్వం ుమతి . गदर
ు ు, ు ుకు . ప్రతి షో పూర్తయిన
.

10 గంటల ు ు. ు
६ న ుంచి १० ు ు. అయితే ఈ నిబంధనలన్నీ పాజిటివిటీ
ు 5శాతం ు ు . ుగోదావరి ు ుమతి
गदर।

पिछला लेख‘డెవిల్’

Today News is ఏపీలో థియేటర్లకు గ్రీన్ సిగ్నల్ | teluguglobal.in i Hop You Like Our Posts So Please Share This Post.Post a Comment

close