ులు 811 ు। ు ుదిర్చిన ८११ ६६శాతం ३४శాతం ుంటున్నాయి. ులు . ు . ుకే ు ున్నారు . 66:33 ుకుతున్నామని 50:50 ులు ు।

ు ునల్ 17 ు ున్నా ు ు ు। ు. ు ుతో ుల్ని ుంటే ు ు। , ుత్ .. ు ు।

ుద్రమట్టానికి ులో , ుట్టూ ులున్నా.. ు ు ు, ు। , ులపై ులు ు।

ుత్ ు..
ు ు ుంటోందని , ు .. ుత్ అవసరం ు। , ుత్‌ ుకుంటామని ు. 30 ు ున్నాయని, ుత్తులో 40శాతం ునీటి ుతోందని ుర్తు ు। ు ు ు.

ుద్రానికి , ునీటికి ుకోండి.
ుంచి ుద్రానికి ున్నారని, ుత్వమేనంటూ ుష్ప్రచారం ు । ునీటి ు, ు ుకోవాలని ు। ుత్ . ుమతు ుండా ుండా ు ులు ు। ు ు ు।

पिछला लेखు ులిచ్చిన

Today News is కృష్ణా నీటిపై కొత్త మెలిక.. ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ అంటున్న కేసీఆర్.. i Hop You Like Our Posts So Please Share This Post.Post a Comment

close